ابرش پرواز در روزهای شنبه تا ۴ شنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ –

روزهای پنج شنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰  آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

روزهای تعطیل از ارائه خدمات به مشتریان گرامی معذور می باشیم.